Tag: भाजल्यावर काय करावे

  • अंगावर भाजणे व जखमेवर घरगुती उपचार

    अंगावर भाजणे व जखमेवर घरगुती उपचार

    अंगावर भाजणे व जखमेवर घरगुती उपचार एखाद्या घटनेने जर शरीराचा एखादा भाग भाजल्यास खूप वेदना होतात. तसेस भयंकर आग होते. त्यासाठी घरगुती उपाय करून तुम्ही आग व वेदना कमी करू शकतात. डॉक्टरी उपचार करून देखील फायदा होत नासल्यास खाली दिलेले …